Rychlá online půjčka bez nahlížení do registru neplatičů

Formulář O nebankovní půjčce Naši klienti Kontakt

Składając wniosek akceptujesz warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu. Podane przez Ciebie dane przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU on-pozyczka.pl

I. Definicje ogólne

Użyte poniżej określenia w dalszej części Regulaminu oznaczają:

 1. Partner lub Partner Serwisu – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) współpracujący z Serwisem on-pozyczka.pl, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki lub innego produktu finansowego.
 2. Pożyczkodawca – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.), który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki.
 3. Pożyczkobiorca – Użytkownik Serwisu on-pozyczka.pl zawierający z Partnerem Serwisu umowę pożyczki.
 4. Serwis lub Serwis on-pozyczka.pl – oznacza stronę internetową on-pozyczka.pl wraz z oferowanymi przez nią usługami.
 5. Użytkownik – osobę korzystającą z usług Serwisu on-pozyczka.pl.
 6. Pożyczka lub umowa o pożyczkę – zawierana pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą umowa pożyczki w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.).
 7. Produkt finansowy – oferta złożona przez Partnera Serwisu zawarcia umowy pożyczki w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) lub innej umowy cywilnoprawnej o zbliżonym celu i charakterze.

II. Postanowienia ogólne

 1. on-pozyczka.pl jest serwisem internetowym, który analizuje rynek pod kątem najkorzystniejszych ofert pożyczek gotówkowych i umożliwia przedstawienie Użytkownikowi bezpośrednio przez samego Pożyczkodawcę oferty pożyczki dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Operator Serwisu nie jest pożyczkodawcą ani nie podejmuje decyzji o ich udzieleniu dlatego też on-pozyczka.pl może udostępniać uzyskane dane na każdym etapie procesu ich weryfikacji osobom trzecim, wliczając w to członków sieci pożyczkowych oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje w ramach działań marketingowych.
 2. Właścicielem Serwisu on-pozyczka.pl jest spółka LIFO – CB, s.r.o. z siedzibą w Ceske Budejovice, Karla IV. 93/3, 37001 w Czechach, EU VAT: CZ28114132.
 3. Użytkownik przed skorzystaniem z usług Serwisu zapoznaje się i akceptuje postanowienia Regulaminu. Użytkownik nie może w części postanowienia Regulaminu zaakceptować, a w części odrzucić.
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, zasady dostępu do usług Serwisu, zasady odpowiedzialności właściciela Serwisu, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne zasady korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że postanowienia Regulaminu mogą ulegać zmianom, w związku z czym zobowiązuje się każdorazowo zapoznawać się z ich treścią przed korzystaniem z usług Serwisu.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu on-pozyczka.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich, co może skutkować także odpowiedzialnością karną.
 4. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu on-pozyczka.pl w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec właściciela Serwisu powstałych w związku zachowaniem Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.

IV. Zasady dostępu do usług Serwisu

 1. Użytkownik może wnioskować o udzielenie pożyczki przez Partnerów Serwisu przesyłając wypełniony formularz aplikacyjny za pomocą Serwisu on-pozyczka.pl.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z usług Serwisu on-pozyczka.pl jest bezpłatne.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu przy wypełnianiu formularza obowiązkowych danych osobowych, o których mowa w ust. 4.
 4. Aby uzyskać dostęp do usług Serwisu, Użytkownik obowiązany jest podać dane osobowe wymagane we wstępnym formularzu aplikacyjnym tj. imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej e-mail. W toku sprawdzenia wiarygodności danych podanych przez Użytkownika może dojść do weryfikacji podanego przez Użytkownika numeru telefonu i zobowiązania Użytkownika do podania w Serwisie przesłanego na wskazany numer telefonu kodu.
 5. Po wyrażeniu wstępnego zainteresowania Użytkownika usługami Serwisu jest on przekierowywany do formularza wniosku. Aby móc przystąpić do oceny wiarygodności finansowej Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu aplikacyjnym stosownych informacji. W szczególności są to: nazwisko i imiona, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje o stałych dochodach, swoją historię kredytową, stan cywilny, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres zameldowania zgodnie z danymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania. Zakres wymaganych danych osobowych może ulec zmianie.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik aplikował wcześniej z użyciem formularza o udzielenie pożyczki może korzystając z funkcji „Kolejny wniosek” uzupełniając dane dotyczące numeru PESEL oraz numeru telefonu przywrócić dane z poprzedniego wniosku.
 7. Podanie danych w formularzach oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie marketingu lub wysyłki informacji handlowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do spełnienia warunków świadczenia usługi.
 8. Co do zasady analiza Użytkownika odbywa się na podstawie danych wynikających z wniosku. Użytkownik może udzielić upoważnienia Partnerowi Serwisu do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Intrum Justitia Sp. z o.o. oraz innych podmiotów działających na podstawie ustawy z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 ze zm.) o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Brak upoważnienia może skutkować odmową zawarcia umowy o kredyt konsumencki lub propozycją zwarcia takiej umowy na warunkach mniej korzystnych dla Użytkownika.

V. Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis on-pozyczka.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i jego usług. Jednakże ze względu na techniczne ograniczenia Serwis nie może gwarantować, iż korzystanie z niego będzie przebiegało bez błędów i przerw, dlatego wszelkie transakcje Użytkownik dokonuje na własne ryzyko.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie oraz prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 3. Serwis on-pozyczka.pl nie jest właścicielem produktów finansowych dostarczanych przez swoich Partnerów ponieważ Pożyczkodawcą w każdym wypadku są Partnerzy Serwisu, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przez swoich Partnerów.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności również za to, czy oferta przedstawiona przez Partnerów Serwisów spełnia wymogi określone ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.), w szczególności w zakresie wymagań, jakie ma spełnić oferta zawarcia kredytu konsumenckiego.
 5. Informacje zawarte w Serwisie on-pozyczka.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu produktów finansowych oferowanych przez Partnerów Serwisu.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej on-pozyczka.pl, ponieważ maja one charakter wyłącznie informacyjny.
 7. Informacje przedstawione w Serwisie on-pozyczka.pl pozyskiwane są od Partnerów Serwisów, w związku z czym Serwis nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość, gdyż nie ma możliwości ich zweryfikowania i zagwarantowania ich rzetelności, kompletności, zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 8. Serwis on-pozyczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie on-pozyczka.pl.
 9. Wszelkie informacje publikowane przez Serwis on-pozyczka.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego. Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązań finansowych wobec Partnera Serwisu powinien przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, regulaminem świadczenia usług Pożyczkodawcy oraz w miarę potrzeby skorzystać z usług wykwalifikowanej osoby.
 10. Wszelkie opinie wyrażone w dziale Referencje Serwisu są prywatnymi opiniami Użytkowników Serwisów, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie.
 11. Serwis on-pozyczka.pl współpracuje m.in., z bankami, pośrednikami finansowymi oraz przedsiębiorstwami udzielającymi pożyczek, m.in.: Aasa Polska S.A., Akredo Sp. z o. o., Alfakredyt sp. z o.o., Aventus Group Sp. z o.o., Aviva sp. z o.o., Fundacja Aviva, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Bonnier Business Polska sp. z o.o., Cardina Sp. z o.o. (Cardina.pl), Capital System Sp. z o.o. (Tleno.pl), Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., CK INVESTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Colorfull Management Ltd., Creamfinance Poland Sp. z o.o., CreamWise Inc., Creditstar Poland Sp. z o.o., CREDISSIMO Polska sp. z o.o., Cross Finance Sp. z o.o., LIFO – CB, s.r.o., DoradcaFinansów.pl Sp. z o.o., Easy Payment Services OOD, Easy Payment Services OOD (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Eranking.pl Sp. z o.o., Everest Finanse S.A., Ferratum Bank p.l.c., FinansowySupermarket.pl Sp. z o.o., Fire Media Interactice Ltd., Friendly Finance Poland Sp. z o.o., Fundusz Korona Sp. z o.o., FUNEDA Sp. z o.o., Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o., iCredit Sp. z o.o., Kreditech Polska Sp. z o.o., LeadsMansion Sp. z.o.o, LepszaOferta.pl S.A., LendBuy Sp. z o.o., Lime Kredyt Sp. z o.o. , LoanMe Sp. z.o.o., Maestra Group Sp. z o.o. (Maszgotowke.pl), Mash Poland Sp. z o.o., Midway Invest Sp. z o.o., Miloan Polska Sp. z.o.o., MiniCredit Sp. z o.o., Money.pl sp. z o.o., MoneyDot Sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., NOTUS Finanse S.A., OK Money Poland Sp. z o.o., Open Finance S.A., Optima Sp. z o.o., Parkmar Inkaso Piechoccy spółka jawna, PolCredit Sp. z o.o., Primus Finance Sp. z o.o., PROFI CREDIT Polska S.A., Provema Sp. z o.o., Provident Polska S.A., PSF Loans Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o. , RB Finance Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o. o., SOLVEN Finance sp. z o.o., Tribution Consult Ltd., VIA SMS PL Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Wandoo Finance Sp. z o.o., WEBFIELD Spółka z o.o., WEBTRIBE Sp. z o.o., Wonga.pl sp. z o.o., Yes Finance S.A., Zaliczka Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o.,
 12. Podmioty wymienione w ust. 11 nie wyczerpują listy Partnerów Serwisu. Jednocześnie Serwis zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami Serwisu lub do rozwiązania współpracy z dotychczasowymi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

VI. Ochrona danych osobowych Użytkowników

 1. W ramach świadczenia usług Serwis on-pozyczka.pl gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)..
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu - spółka LIFO – CB, s.r.o. z siedzibą w Ceske Budejovice, Karla IV. 93/3, 37001 w Czechach, EU VAT: CZ28114132.
 3. Pozostawione przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu on-pozyczka.pl zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO na podstawie żądania Użytkownika;
  3. przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO w zakresie realizacji umowy;
  4. do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania od Serwisu oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża również zgodę na usługę przypominania o konieczności dokończenia uzupełnienia formularza, co może odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 5. Użytkownik udostępniając swój adres elektroniczny wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, dotyczącej warunków ewentualnej pożyczki proponowanej na podstawie złożonego wniosku.
 6. Użytkownik udostępniając swój numer telefonu wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą łączności telefonicznej (wiadomości tekstowe sms oraz połączenia telefoniczne), dotyczącej warunków ewentualnej pożyczki proponowanej na podstawie złożonego wniosku.
 7. Użytkownik udostępniając swój adres zamieszkania lub zameldowania wyraża tym samym zgodę na przesyłanie przez Serwis oraz jego Partnerów materiałów reklamowych pod wskazany adres.
 8. Dane dotyczące Użytkownika są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz w zakresie udzielonego upoważnienia. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  1. wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
  2. sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
  3. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Użytkownika Serwis on-pozyczka.pl może przekazać za zgodą Użytkownika Partnerom Serwisu w celu umożliwienia Partnerowi Serwisu kontaktu z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym produktem finansowym. Serwis przekazuje Partnerowi dane osobowe Użytkownika wyłącznie do przetwarzania w zakresie udzielonej przez Użytkownika zgody, jednak Serwis nie ma wpływu na sposób wykorzystania danych osobowych przez swoich Partnerów. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować politykę prywatności i zasady ochrony danych osobowych przyjętymi przez Partnera Serwisu, gdyż Serwis on-pozyczka.pll nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez nie danych osobowych.
 10. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części i usług Serwisu on-pozyczka.pl, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.
 11. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez Serwis on-pozyczka.pl lub jego Partnerów swoich usług lub na cele marketingowe, w tym otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.), to Użytkownik może w każdym czasie tę zgodę odwołać:
  1. przesyłając informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt;
  2. przekazując w trakcie rozmowy stosowne oświadczenie w zakresie wstrzymania się od przetwarzania, usunięcia danych bądź też wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. klikając w stosowny odnośnik znajdujący się w wiadomości elektronicznej e-mail.
 12. Celem uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych, jak również otrzymania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, Użytkownik wysyła stosowną informację do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.

VII. Rozmowy telefoniczne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wykonywane przez niego połączenia telefoniczne do centrum operacyjnego Serwisu mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.

VIII. Postępowania reklamacyjne

 1. Celem Serwisu on-pozyczka.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłając ją do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez on-pozyczka.pl. W sytuacji gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.

IX. Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie on-pozyczka.pl są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu.
 2. Użytkownicy Serwisu on-pozyczka.pl są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Zawartość Serwisu on-pozyczka.pl może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego.
 4. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela Serwisu.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z powyższych zasad, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody właścicielowi Serwisu na zasadach ogólnych.
 6. Udostępniając własne treści w serwisie on-pozyczka.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku.

X. Ochrona prywatności

 1. Serwis on-pozyczka.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 2. Skorzystanie z usług Serwisu wymaga jednak przedstawiania przez Użytkownika danych identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz dostosowania profilu Użytkownika do określonego produktu. Wobec powyższego w ramach formularza Serwis on-pozyczka.pl dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika. Profilowanie Użytkownika jest niezbędne do właściwej oceny ryzyka zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem, a Partnerem Serwisu on-pozyczka.pl
 3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis on-pozyczka.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie on-pozyczka.pl.
 4. Serwis on-pozyczka.pl przedstawia jasne opisane zasady cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, rezygnacji z usługi informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie oraz otrzymywania informacji handlowych od Serwisu oraz jego Partnerów.
 5. Serwis on-pozyczka.pl zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił kalkulator finansowy, to podczas kolejnej wizyty kalkulator wypełni się ostatnio wpisanymi przez Użytkownika danymi, takimi jak kwota kredytu, okres itd.).
 6. Dane statystyczne zgromadzone przez serwis on-pozyczka.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Serwis on-pozyczka.pl.
 7. Więcej o przetwarzaniu danych Użytkowników Serwisu w Polityce Prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie on-pozyczka.pl.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu on-pozyczka.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 5. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków Użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z Serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla Użytkowników.

 

 

LIFO – CB, s.r.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników swoich Serwisów przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej on-pozyczka.pl (dalej „Serwis”), której Administratorem jest LIFO – CB, s.r.o. z siedzibą w Ceske Budejovice, Karla IV. 93/3, 37001 w Czechach, EU VAT: CZ28114132.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

LIFO – CB, s.r.o. z siedzibą w Ceske Budejovice, Karla IV. 93/3, 37001 w Czechach, EU VAT: CZ28114132.

II. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika

Zapytania http

 1. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
  • publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie
  • nazwy stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa
  • czasu nadejścia zapytania
  • pierwszego wiersza żądania http
  • kodu odpowiedzi http
  • liczby wysłanych przez serwer danych
  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) - przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik
  • informacji o przeglądarce Użytkownika
  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:
  • zarządzania Serwisem;
  • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
  • badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych.
 1. Informacje określone w pkt 1 w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.
 2. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Dane osobowe – zakres, cele, zasady udostępnienia, okres przetwarzania

 1. Użytkownikiem Serwisu korzystającym z jego uzług może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 3. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie:
  • formularza kontaktowego: imię, nr telefonu, adres email, treść wiadomości
  • formularza subskrypcji: nr telefonu, adres-email
  • wstępnego formularza wniosku: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email
  • formularza wniosku: dane niezbędne do oceny wiarygodności finansowej w szczególności nazwisko i imiona, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje o stałych dochodach, swoją historię kredytową, stan cywilny, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres zameldowania zgodnie z danymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania.
 1. Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają – stosowne informacje w tym zakresie zamieszczone są w odpowiednich Regulaminach.
 2. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.
 3. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO na podstawie żądania Użytkownika
  • przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO w zakresie realizacji umowy
  • do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania od Administratora lub jego Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika
  • tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes
 1. Dane Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 2. W zakresie formularza wniosku o udzielenie pożyczki Serwis dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika. Profilowanie Użytkownika jest niezbędne do właściwej oceny ryzyka zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem, a Partnerem Serwisu.
 3. Poza przypadkami określonymi w prawie dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione Partnerom Administratora w zakresie realizacji wskazanego wyraźnie celu przetwarzania, w przypadkach ściśle określonych w Regulaminie. W szczególności dane osobowe Użytkownika Serwis mogą zostać udostępnione w celu umożliwienia Partnerowi Serwisu skontaktowanie się z Użytkownikiem zainteresowanym wybranym produktem finansowym.
 4. Administrator Serwisu współpracuje m.in., z bankami, pośrednikami finansowymi oraz przedsiębiorstwami udzielającymi pożyczek, m.in.: Aasa Polska S.A., Akredo Sp. z o. o., Alfakredyt sp. z o.o., Aventus Group Sp. z o.o., Aviva sp. z o.o., Fundacja Aviva, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Bonnier Business Polska sp. z o.o., Cardina Sp. z o.o. (Cardina.pl), Capital System Sp. z o.o.(Tleno.pl), CentrumRozwiązańKredytowych Sp. z o.o., CK INVESTMENTS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Colorfull Management Ltd., Creamfinance Poland Sp. z o.o., Creditstar Poland Sp. z o.o., Cross Finance Sp. z o.o., LIFO – CB, s.r.o., Eranking.pl Sp. z o.o., Everest Finanse S.A., Ferratum Bank p.l.c., FinansowySupermarket.pl Sp. z o.o., Fire Media Interactice Ltd., Friendly Finance Poland Sp. z o.o., Fundusz Korona Sp. z o.o., Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o., Kreditech Polska Sp. z o.o., LeadsMansion Sp. z.o.o, LepszaOferta.pl S.A., LendBuy Sp. z o.o., Lime Kredyt Sp. z o.o. , LoanMe Sp. z.o.o., Maestra Group Sp. z o.o. (Maszgotowke.pl), Midway Invest Sp. z o.o., Miloan Polska Sp. z.o.o., MiniCredit Sp. z o.o., Money.pl sp. z o.o., Net Credit Sp. z o.o., OK Money Poland Sp. z o.o., Open Finance S.A., Optima Sp. z o.o., PolCredit Sp. z o.o., Primus Finance Sp. z o.o., PROFI CREDIT Polska S.A., Provident Polska S.A., PSF Loans Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o. o., SOLVEN Finance sp. z o.o., Tribution Consult Ltd., VIA SMS PL Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Wandoo Finance Sp. z o.o., WEBFIELD Spółka z o.o., WEBTRIBE Sp. z o.o., Wonga.pl sp. z o.o., Yes Finance S.A., Zaliczka Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., i to wskazanym powyżej podmiotom Administrator może udostępnić dane Użytkownika. Ponadto Administrator może udostępniać dane Użytkowników serwisu na żądanie organów państwowych. W pozostałych przypadkach dane o Użytkownikach Serwisu nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych, o ile nie jest to wymagane prawem.
 5. Wskazane powyżej podmioty są zobowiązane do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych Użytkownika wynikających z odpowiednich przepisów prawa i wykorzystania ich jedynie w zakresie upoważnienia udzielonego przez Użytkownika jednakże Serwis nie ma wpływu na sposób wykorzystania danych osobowych przez swoich Partnerów.

III. Uprawnienia Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do:

Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania. Aby złożyć odpowiedni wniosek Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” bądź przesłać go bezpośrednio na adres Inspektora Ochrony Danych: info@lifocredit.cz

IV. Wykorzystanie plików Cookies

 1. Serwis zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 1. W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:
  • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
  • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz Partnerów. W tym celu Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 4. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

V. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik może kierować:

 

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę udzielam Partnerom LIFO – CB, s.r.o.

 

Aasa Polska S.A.,

Akredo Sp. z.o.o.,

Aventus Group Sp. z.o.o.,

Aviva sp z.o.o.,

Axcess Financial Poland Sp. z.o.o.,

Bonnier Business Polska sp. z.o.o.,

Cardina Sp. z.o.o., ( Cardina.pl ),

Capital System Sp. z.o.o., ( Tleno.pl )

Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z.o.o.,

CK INVESTMENTS Sp. z.o.o., Spólka Komandytowa,

Colorfull Management Ltd.,

Creamfinance Poland Sp. z.o.o.,

CreamWise Inc.,

Creditstar Poland Sp. z.o.o.,

CREDISSIMO Polska Sp. z.o.o.,

Cross Finance Sp. z.o.o.,

DFEX Investments Ltd.,

DoradcaFinansów.pl Sp. z.o.o.,

Easy Payment Services OOD,

Easy Payment Services OOD (Sp. z.o.o. ) Oddział w Polsce,

Eranking. Pl Sp. z.o.o.,

Everest Finanse S.A.,

Ferratum Bank p.l.c.,

FinansowySupermarket.pl Sp. z.o.o.,

Fire Media Interactive Ltd.,

Friendly Finance Poland Sp. z.o.o.,

Fundusz Korona Sp. z.o.o.,

FUNEDA Sp. z.o.o.,

Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z.o.o.,

iCredit Sp. z.o.o.,

Kreditech Polska Sp. z.o.o.,

LeadsMansion Sp. z.o.o.,

LepszaOferta.pl S.A.,

LendBuy Sp. z.o.o.,

Lime Kredyt Sp. z.o.o.,

LoanMe Sp. z.o.o.,

Maestra Group Sp. z.o.o., ( Maszgotowke.pl ),

Mash Poland Sp. z.o.o.,

Midway Invest Sp. z.o.o.,

Miloan Polska Sp. z.o.o.,

MiniCredit Sp. z.o.o.,

Money.pl Sp. z.o.o.,

MoneyDot Sp. z.o.o.,

Net Credit Sp. z.o.o.,

NOTUS Finanse S.A.,

OK Money Poland Sp. z.o.o.,

Open Finance S.A.,

Optima Sp. z.o.o.,

Parkmar Inkaso Piechoccy spółke jawna,

PolCredit Sp. z.o.o.,

Primus Finance Sp. z.o.o.,

PROFI CREDIT Polska S.A.,

PSF Loans Sp. z.o.o.,

Rapida Sp. z.o.o.,

RB Finance Sp, z.o.o.,

SMS Kredyt Sp, z.o.o.,

SOLVEN Finance sp. z.o.o.,

Tribution Consult Ltd.,

VIA SMS PL Sp. z.o.o.,

Vivus Finance Sp. z.o.o.,

Wandoo Finance Sp. z.o.o.,

WEBFIELD Spólka z.o.o.,

WEBTRIBE Sp. z.o.o.,

Wonga.pl Sp. z.o.o.,

Yes Finance S.A.,

Zaliczka Sp. z.o.o.,

Zaplo Sp. z.o.o.,

Progress Finance Group Sp. z.o.o.,

Adtraction Marketing AB,

SIA IET.LV

 

pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z prośbą o udostępnienie informacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych udzielający pożyczki może odmówić zawarcia umowy lub zawrzeć taką umowę na warunkach mniej korzystnych dla konsumenta, w przypadku gdy konsument odmówi udzielenia takiego upoważnienia.

Naši spokojení klienti

O naše klienty se dovedeme řádně postarat. Připravujeme pro vás spousty akcí pro zpříjemnění splácení, o kterých vás včas informujeme. Předčasné splacení půjčky je zcela zdarma.

27.09.2021
500 Kč
Jan Przeciak 51 let
Brakowało mi paru złotych na zapłacenie za mieszkanie. Skorzystałem z ON Pozyczka - Błyskawiczna online pożyczka aż do 10 000 złotych i dostałem 500 zł dosłownie w chwile, także problem przestał istnieć.
27.09.2021
1 500 Kč
Anna Rybnicka 34 let
Pilnie potrzebowałam pieniędzy, aby zapłacić ślusarzowi. Ogromnie mi pomogliście i otrzymałam to, czego potrzebowałam.
27.09.2021
800 Kč
Karol Bańkowski 27 let
Kiedy potrzebuję chwilówki na kilka dni przed wypłatą, wiem do kogo się zwrócić i wiem, że obsłużycie mnie szybko i bezproblemowo. Dzięki!
27.09.2021
4 600 Kč
Marta Gracz 47 let
Dostałem u Was genialną ofertę, nie mogę teraz uwierzyć, że spędzałem tyle czasu szukając najlepszych warunków samemu.

Neváhejte a požádejte si i vy o bleskovou půjčku!

Vyřizujeme přes 700 žádostí denně

 

example.row1

example.row2